Code voor de bescherming van persoonsgegevens onder Art. 13 van Verordening nr. 679/2016 GDPR

Controller

METALTEX SA
via Pra Vicc 2
CH-6852 Genestrerio
Switzerland

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), die is aangewezen om verzoeken te ontvangen van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen, is Atty. Barbara Anzani in Erba, met wie contact kan worden opgenomen via e-mail: DPO-GDPR@metaltex.com.

Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In het algemeen verwerken we de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website te bieden en om onze inhoud en diensten te waarborgen. De persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden alleen verwerkt na het verkrijgen van hun toestemming, tenzij voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de gegevensverwerking wettelijk is toegestaan.

2. Wissen van gegevens en opslagperiode
Persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd wanneer het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Daarnaast kunnen ze worden opgeslagen wanneer dit is vastgelegd in Europese of nationale regelgeving, wetten of andere bepalingen van de Europese Unie die van toepassing zijn op de verwerking verantwoordelijk. Verder worden gegevens geblokkeerd of gewist aan het einde van de opslagperiode die door de genoemde bepalingen is vastgesteld, tenzij ze aanvullend moeten worden opgeslagen om een contract aan te gaan of uit te voeren.

Verstrekking van gegevens aan de website en aanmaak van logbestanden

1. Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, verzamelt het systeem automatisch gegevens en informatie van het IT-systeem van de computer van de gebruiker.
De volgende gegevens worden verzameld:

 • informatie over het type browser en de versie ervan
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van toegang
 • websites vanwaar de gebruiker onze website bezoekt
 • bezochte pagina’s, bandbreedte verbruik en datum van laatste bezoek
 • het aantal downloads met betrekking tot elk document dat van de website kan worden gedownload

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de voorlopige opslag van gegevens en logbestanden wordt vertegenwoordigd door punt f) van artikel 6(1) GDPR.

3. Doeleinden van gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres van de gebruiker door ons systeem is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de computer van de gebruiker toegang kan krijgen tot onze website. Om deze reden wordt het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de werking van de website te garanderen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. In deze context worden de gegevens niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.
Onze legitieme belangen bij de verwerking van gegevens vallen ook onder de genoemde doeleinden in de zin van punt f) van artikel 6, lid 1 GDPR.

4. Bewaar Termijn
Persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als persoonlijke gegevens worden verzameld om ter beschikking te worden gesteld aan de website, worden ze na afloop van de sessie gewist. Als gegevens worden opgeslagen in logbestanden, worden ze binnen zeven dagen gewist. Een lange opslagperiode is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervormd, zodat er niet kan worden verwezen naar de betreffende klant.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering van gegevens
Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken ervan aan de website en het opslaan van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor het functioneren van de website. Daarom kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

E-mail communicatie

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking
U kunt per e-mail contact met ons opnemen. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens die u per e-mail verstrekt, opgeslagen.
In deze context worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze conversatie te beheren.
Versleutelde communicatie is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die per e-mail worden verzonden, wordt vertegenwoordigd door punt f) van artikel 6, lid 1, GDPR.
Als de e-mailcommunicatie noodzakelijk is voor het afsluiten van een contract, wordt een verdere rechtsgrondslag voor de verwerking vertegenwoordigd door punt b) van artikel 6, lid 1, GDPR.

3. Doeleinden van gegevensverwerking
Ook in het geval van e-mailcommunicatie is de verwerking noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd.

4. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, behalve wanneer de opslag ervan vereist is op wettelijke gronden of wanneer er sprake is van een mandaatrelatie. Persoonsgegevens die per e-mail worden verstrekt, worden gewist zodra het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden van het geval kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te verwijderen
De gebruiker kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben te allen tijde intrekken. Als de gebruiker contact met ons opneemt via e-mail, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van persoonlijke gegevens over hem/haar. In dit geval wordt het gesprek beëindigd. Als u uw rechten in dit verband wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de juridische toelichting op het adres privacy.web@metaltex.com.
In dat geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens onze communicatie zijn opgeslagen, gewist.

Rechten van de betrokkene

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt, ben jij de betrokkene in de zin van de GDPR en heb je de volgende rechten ten opzichte van de verwerking verantwoordelijke:

1. Recht op toegang
U heeft het recht om van de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt.

Als dat het geval is, kunt u van de verwerking verantwoordelijke toegang krijgen tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 GDPR en – ten minste in die gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens die betrekking hebben worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht hierover te worden geïnformeerd. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over het bestaan van passende waarborgen op grond van artikel 46 GDPR met betrekking tot de doorgifte.

2. Recht op rectificatie
U heeft het recht om van de verwerking verantwoordelijke de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben of om onvolledige gegevens te laten aanvullen. De verwerking verantwoordelijke zorgt zonder onnodige vertraging voor de rectificatie.

3. Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de genoemde persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zelf nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking is beperkt op grond van lid 1, worden uw persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien u in bovengenoemde gevallen een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u daarvan door de verwerking verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting om gegevens te wissen

U hebt het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 • de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 GDPR;
 • de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens die op u betrekking hebben moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 GDPR.

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerker de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, GDPR verplicht is deze te wissen, neemt de verwerker, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u hebt verzocht dat deze verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedrage;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR;
 • voor archivering doeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR voor zover het in lid a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderin.

5. Recht op kennisgeving
Indien u uw recht op rectificatie hebt uitgeoefend, deelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking mee aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

De verwerking verantwoordelijke informeert u over deze ontvangers als u daarom verzoekt.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betrekking heeft en die u aan de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerking verantwoordelijke zonder belemmering van de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR; en
 • de verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaken van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerking verantwoordelijk is opgedragen.

7. Recht op bezwaar
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificatie.

8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.